Nawigacja

Z życia świetlicy... Dzienny rozkład zajęć świetlicowych REGULAMIN ŚWIETLICY REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ Konkursy Kółka świetlicowe

Świetlica

Konkursy

 

IX GMINNY ŚWIETLICOWY KONKURS CZTERY PORY ROKU - ZIMA

„Tradycje i zwyczaje Bożego Narodzenia”

Witraż

 

Organizator:

Świetlica w ZSP w Bestwinie ( telefon 32 215 71 21)

I. Cele konkursu:

- pielęgnowanie zwyczajów Bożego Narodzenia

-  kształtowanie tradycji kulturowej związanej z obrzędowością okresu
  Bożego   Narodzenia 

-  motywowanie do aktywności twórczej

II. Warunki konkursu:

-  dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych 

- witraż z papieru i bibuły ( format A3 lub A4)

- witraż na folii ( format A4)

- witraż na szkle (format A3,  A4, A5)

III. Kryteria konkursu:

-  pomysłowość i oryginalność  

-  stopień trudności wykonania

-  dobór materiałów

-  estetyka wykonania

 

IV. Adresaci konkursu:

Uczniowie szkoły podstawowej z klas 1-8 i gimnazjum

V. Termin nadsyłania prac:

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres szkoły do  15.12.2018r

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące dane:
tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, nazwisko opiekuna

VI. Ocena prac:

Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach wiekowych:

 I kategoria - uczniowie klas I i III

II kategoria – uczniowie klas IV – VII

III kategoria – uczniowie klas  VIII i gimnazjum

Wyniki konkursu podane zostaną na stronie internetowej szkoły
20.12. 2018r.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883) a osoby niepełnoletnie dostarczają również oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów (należy wypełnić załączone oświadczenie - zał. nr 1)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bestwinie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………

(imię i nazwisko ucznia)

na potrzeby konkursu plastycznego oraz na publikacje pracy plastycznej na stronie internetowej szkoły

 …………………………………………….

data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna

 

IX GMINNY ŚWIETLICOWY KONKURS CZTERY PORY ROKU – JESIEŃ

„Jesień wokół nas”
wyniki - wyniki_konkursu_jesien.odp

 

Organizator:

Świetlica w ZSP w Bestwinie ( telefon 32 215 71 21)

I. Cele konkursu:

-  rozwijanie kreatywności, fantazji, wyobraźni twórczej dzieci

-  doskonalenie warsztatu plastycznego,  

-  rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci

- motywowanie do aktywności twórczej

- uchwycenie w pracy plastycznej cech charakterystycznych pory roku – jesieni

 

II. Warunki konkursu:

- technika - dowolna

- format pracy – A3 lub A4

-  prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami samodzielnie wykonanymi

 

III. Kryteria konkursu:

 -  pomysłowość i oryginalność pracy,

-  stopień trudności wykonania

-  dobór materiałów

-  estetyka wykonania

IV. Adresaci konkursu:

Uczniowie szkoły podstawowej z klas 1-7

V. Termin nadsyłania prac:

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres szkoły do  22.10.2018 r

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, nazwisko opiekuna

VI. Ocena prac:

Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach wiekowych:

 I kategoria – uczniowie klas I

 II kategoria - uczniowie klas II i III

III kategoria – uczniowie klas IV – VII

 

Wyniki konkursu podane zostaną na stronie internetowej szkoły 29.10. 2018r.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883) a osoby niepełnoletnie dostarczają również oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów (należy wypełnić załączone oświadczenie - zał. nr 1) Załącznik nr1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie danych osobowych mojego dziecka

 

………………………………………………

(imię i nazwisko)

na potrzeby konkursu plastycznego oraz na publikacje pracy plastycznej na stronie internetowej szkoły

 …………………………………………….

data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna

 

 

IX GMINNY ŚWIETLICOWY KONKURS CZTERY PORY ROKU – Lato

„Pocztówka z wakacji”

WYNIKI_konkurs.pptx

 

Organizator:

Świetlica w ZSP w Bestwinie ( telefon 32 215 71 21)

I. Cele konkursu:

-  rozwijanie kreatywności, fantazji, wyobraźni twórczej dzieci,

-  doskonalenie warsztatu plastycznego,  

-  rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci,

- motywowanie do aktywności twórczej.

II. Warunki konkursu:

-  dopuszcza się następujące formy prac A5 - pocztówkę należy wykonać na technicznej kartce, bądź tekturce formatu A5,

- wykorzystanie różnych materiałów (tj. papier, bibuła, farby, kredki, piasek, muszelki itp.),

-  prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami samodzielnie wykonanymi.

III. Kryteria konkursu:

 -  pomysłowość i oryginalność pracy,

-  stopień trudności wykonania,

-  dobór materiałów,

-  estetyka wykonania.

IV. Adresaci konkursu:

Uczniowie szkoły podstawowej z klas 1-7

V. Termin nadsyłania prac:

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres szkoły do  25.05.2018 r.

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, nazwisko opiekuna.

VI. Ocena prac:

Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach wiekowych:

 I kategoria – uczniowie klas I

 II kategoria - uczniowie klas II i III

III kategoria – uczniowie klas IV – VII

Wyniki konkursu podane zostaną na stronie internetowej szkoły 04.06.2018 r.

 

 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
 z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883) a osoby niepełnoletnie dostarczają również oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów (należy wypełnić załączone oświadczenie - zał. nr 1)

 

Załącznik nr1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie danych osobowych mojego dziecka

 

………………………………………………

(imię i nazwisko)

na potrzeby konkursu plastycznego oraz na publikacje pracy plastycznej na stronie internetowej szkoły.

 …………………………………………….

data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna

 

VIII GMINNY ŚWIETLICOWY KONKURS CZTERY PORY ROKU – Wiosna

„Pani Wiosna - kolaż”

Wyniki_konkursu_Wiosna.odp

Organizator:

Świetlica w ZSP w Bestwinie ( telefon 32 215 71 21)

I. Cele konkursu:

-  rozwijanie kreatywności, fantazji, wyobraźni twórczej dzieci

-  doskonalenie warsztatu plastycznego,  

-  rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci

- motywowanie do aktywności twórczej

-  zapoznanie z techniką kolażu (tworzenie z różnych materiałów np. gazety, tkaniny, fotografie itd.)
 

II. Warunki konkursu:

-  dopuszcza się następujące formy prac A3  - kolaż ( użycie różnych materiałów

tj. papier, zdjęcia, gazety, tkaniny, ilustracje itp.)

-  prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami samodzielnie wykonanymi

III. Kryteria konkursu:

 -  pomysłowość i oryginalność pracy,

-  stopień trudności wykonania

-  dobór materiałów

-  estetyka wykonania

IV. Adresaci konkursu:

Uczniowie szkoły podstawowej z klas 1-7

V. Termin nadsyłania prac:

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres szkoły do  16.03.2018 r.

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, nazwisko opiekuna

VI. Ocena prac:

Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach wiekowych:

 I kategoria – uczniowie klas I

 II kategoria - uczniowie klas II i III

III kategoria – uczniowie klas IV – VII

Wyniki konkursu podane zostaną na stronie internetowej szkoły 26.03. 2018 r.

 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
 z Ustawą  o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883) a osoby niepełnoletnie dostarczają również oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów (należy wypełnić załączone oświadczenie - zał. nr 1) Załącznik nr1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie danych osobowych mojego dziecka

 

………………………………………………

(imię i nazwisko)

na potrzeby konkursu plastycznego oraz na publikacje pracy plastycznej na stronie internetowej szkoły

 …………………………………………….

data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna

 

VIII GMINNY ŚWIETLICOWY KONKURS

CZTERY PORY ROKU

ZIMA -„ KOLĘDNICY”

WYNIKI_4.ppt

 Organizator:

Świetlica w ZSP w Bestwinie ( telefon 32 215 71 21)

I. Cele konkursu:

-  kształtowanie tradycji kulturowej związanej z obrzędowością okresu
         Bożego   Narodzenia 

-  kultywowanie i upowszechnianie tradycji kolędowania

-  motywowanie do aktywności twórczej

II. Warunki konkursu:

-  dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych  - prace przestrzenne (trójwymiarowe) wykonane z materiałów takich jak: glina, gips, masa papierowa, masa solna, modelina, plastelina, wypiekanki, karton, tkanina

-  prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami samodzielnie wykonanymi

III. Kryteria konkursu:

-  pomysłowość i oryginalność  

-  stopień trudności wykonania

-  dobór materiałów

-  estetyka wykona

IV. Adresaci konkursu:

Uczniowie szkoły podstawowej z klas 1-7

V. Termin nadsyłania prac:

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres szkoły do  15.12.2017r

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące dane:
tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, nazwisko opiekuna

VI. Ocena prac:

Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach wiekowych:

 I kategoria – uczniowie klas I

 II kategoria - uczniowie klas II i III

III kategoria – uczniowie klas IV – VII

Wyniki konkursu podane zostaną na stronie internetowej szkoły
20.12. 2017r.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883) a osoby niepełnoletnie dostarczają również oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów (należy wypełnić załączone oświadczenie - zał. nr 1)


Załącznik nr1.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bestwinie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………

(imię i nazwisko)

na potrzeby konkursu plastycznego oraz na publikacje pracy plastycznej na stronie internetowej szkoły

 …………………………………………….

data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna

 

VIII GMINNY ŚWIETLICOWY KONKURS CZTERY PORY ROKU – JESIEŃ

„Jesienny kolaż”

 

KONKURS_WYNIKI_2017.ppt

Organizator:

Świetlica w ZSP w Bestwinie ( telefon 32 215 71 21)

I. Cele konkursu:

-  rozwijanie kreatywności, fantazji, wyobraźni twórczej dzieci

-  doskonalenie warsztatu plastycznego,  

-  rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci

- motywowanie do aktywności twórczej

-  zapoznanie z techniką kolażu (tworzenie z różnych materiałów np. jesienne dary, gazety,    tkaniny, fotografie itd.)

- uchwycenie w pracy plastycznej cech charakterystycznych pory roku – jesieni

II. Warunki konkursu:

-  dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych  - kolaż ( użycie różnych materiałów

 tj, papier, zdjęcia, dary jesieni, gazety, tkaniny, ilustracje itp.)

-  prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami samodzielnie wykonanymi

III. Kryteria konkursu:

 -  pomysłowość i oryginalność pracy,

-  stopień trudności wykonania

-  dobór materiałów

-  estetyka wykonania

IV. Adresaci konkursu:

Uczniowie szkoły podstawowej z klas 1-7

V. Termin nadsyłania prac:

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres szkoły do  20.10.2017r

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, nazwisko opiekuna

VI. Ocena prac:

Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach wiekowych:

 I kategoria – uczniowie klas I

 II kategoria - uczniowie klas II i III

III kategoria – uczniowie klas IV – VII

Wyniki konkursu podane zostaną na stronie internetowej szkoły 27.10. 2017r.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883) a osoby niepełnoletnie dostarczają również oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów (należy wypełnić załączone oświadczenie - zał. nr 1) Załącznik nr1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie danych osobowych mojego dziecka

 

………………………………………………

(imię i nazwisko)

na potrzeby konkursu plastycznego oraz na publikacje pracy plastycznej na stronie internetowej szkoły

 …………………………………………….

data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna

Aktualności

Kontakt

  • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BESTWINIE
    ul. Szkolna 11
  • 32 215 71 21

Galeria zdjęć