•  

   Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://zspbestwina.edupage.org/

   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bestwinie.

   • Data publikacji strony internetowej: 2006-06-07.
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-19.

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
   System umożliwia m.in.:
   - zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)
   - zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).
   - wskazanie języka strony w atrybucie „lang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A).

    

   Dostępność informacyjno-komunikacyjna: Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online), Podmiot nie posiada urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth. Podmiot nie zapewnia na tej stronie internetowej informacji o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: tekstu odczytywalnego maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo, informacji w tekście łatwym do czytania (ETR). Podmiot nie zatrudnia pracownika, który odczyta tekst strony na głos osobie niewidomej lub słabowidzącej. Podmiot nie zatrudnia osoby, która zapewni osobie z ograniczeniami zdalne załatwienie tej sprawy.

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-28.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Jarczyk, gimbestwina@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322157121. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

   Dostępność architektoniczna

   Teren wokół budynku: do głównego wejścia prowadzi bezpośrednia droga dojazdowa. Teren wokół budynku jest utwardzony i ogrodzony. Przed i za budynkiem znajdują się tereny zielone z utwardzonymi ścieżkami i siłownią zewnętrzną (z tyłu budynku) oraz utwardzonym boiskiem do koszykówki. Z miejsc tych w czasie przerw korzystają uczniowie pod opieką nauczyciela. Szkoła dysponuje dwoma parkingami: 1. wzdłuż ogrodzenia i 2. z boku budynku. Wyznaczone zostały 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, które wymagają modernizacji. Miejsca te są najbliżej głównego wejścia do budynku. Teren wokół budynku parkingi i pomieszczenia wewnątrz budynku są monitorowane. Budynek: przy wejściu są schody i podjazd, z którego można skorzystać tylko z pomocą drugiej osoby (zbyt stromy). Do budynku można wejść także wejściem od strony sali gimnastycznej. W budynku jest jedno wejście główne i 3 ewakuacyjne. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Budynek szkoły jest budynkiem dwupiętrowym z wykorzystanym przyziemiem. Na piętra oraz do pomieszczeń znajdujących się w przyziemiu prowadzą schody. Po prawej stronie wejścia znajduje się dyżurka. Sekretariat szkoły, świetlice dla dzieci (duża i mała), 3 sale lekcyjne oraz gabinet dyrektora znajdują się na parterze. Na 1. piętrze znajdują się sale lekcyjne, gabinet wicedyrektora i pokój nauczycielski. Na drugim piętrze oprócz sal lekcyjnych jest gabinet higienistki szkolnej oraz gabinet pedagoga i psychologa. Stołówka szkolna oraz szatnie znajdują się w przyziemiu, do których prowadzą schody. Biblioteka szkolna ma osobne, niezależne wejście z poziomu parteru i znajduje się z tyłu budynku szkoły. Szkoła dysponuje dwiema salami gimnastycznymi. Przy dużej sali gimnastycznej oprócz szatni i toalet jest jedna toaleta wyposażona w uchwyty dla osób z niepełnosprawnością. Na bloku sportowym oprócz dużej sali gimnastycznej, która jest na parterze, są: mała siłownia, sala do rehabilitacji i gimnastyki korekcyjnej oraz sala do tenisa stołowego. W/w sale znajdują się na piętrze i prowadzą do nich schody. Uczniowie korzystają również z „Orlika”, który znajduje się na terenach przyszkolnych. W budynku nie ma oznaczeń w brajlu, oznaczeń kontrastowych i powiększonych napisów. Toalety nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać