Nawigacja

Z życia świetlicy... Dzienny rozkład zajęć świetlicowych REGULAMIN ŚWIETLICY REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ Konkursy Kółka świetlicowe

Świetlica

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY ZSP

W BESTWINIE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła zorganizowała stołówkę.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum ZSP w Bestwinie.
 3. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczo-opiekuńczych w godzinach 11.00 – 11.15, 11:30 – 11:45,  12:30 – 12:45, 13.00 – 13.15 oraz o 13.30 – 13.45.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej, w tym wysokość miesięcznych opłat za posiłki, zamieszczone są na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach informacyjnych  przy świetlicy szkolnej.

 

UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualnie oraz uczniowie szkoły, których dożywianie dofinansowuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI

 1. Wysokość opłat za obiady dla uczniów w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły     w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Opłatę ustala się w wysokości  kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
 2. Wysokość opłat za obiady w stołówce szkolnej - opłata za jeden posiłek dla ucznia wynosi 2,55 zł.
 3. O zmianie odpłatności za posiłki korzystający ze stołówki informowani są z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

 

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

 1. Opłatę za wyżywienie wnosi się za cały miesiąc w wyznaczonych terminach.
 2. Opłaty za wyżywienie należy dokonać przelewem na konta bankowe.

 

 

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

 1. Odliczeń za odwołane obiady dokonuje się w następnym miesiącu.
 2. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności ucznia przez rodzica lub prawnego opiekuna do godziny 8.00 u wychowawcy świetlicy lub sekretarza szkoły.
 3. Zgłoszenie może być dokonane osobiście lub telefonicznie na numer (032) 215-71-21 oraz 530 – 393 -  666 (sms).
 4. W przypadku planowanej nieobecności w szkole, np. wycieczka, wychowawcy zgłaszają ten fakt u wychowawców świetlicy, co najmniej trzy dni wcześniej.
 5. Rezygnację z obiadów szkolnych należy zgłosić do końca miesiąca, w którym uczeń korzysta z posiłków.

 

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA POSIŁKI

1. Dyrektor Szkoły, może zwolnić ucznia w całości lub części opłat za korzystanie  z posiłków
   na wniosek rodziców:

a)     w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia,
b)     w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych

2. Zwolnienia mogą zostać udzielone w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie
      dofinansowanie posiłków ze środków pomocy społecznej, a zgłosi się sponsor do zapłaty
      posiłków.

3. Przy rozpatrywaniu wniosków o zwolnienie z opłat konieczne jest uwzględnienie
     dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną lub losową ucznia.

4.   Trudną sytuację materialną należy zgłosić do pedagoga szkolnego.

 

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść do wyznaczonego okienka.
 3. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.
 4. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 5. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzic.
 6. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich oraz obuwia w szatni, a plecaków przed stołówką.
 7. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają dyżurujący nauczyciele.
 8. Obiady wydawane są uczniom tylko w przypadku terminowych wpłat za dany miesiąc.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor ZSP w Bestwinie.
 2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku.

 

ZASADY KULTURALNEGO ZACHOWANIA SIĘ
W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 

1. NALEŻY PAMIĘTAĆ ŻE :

 • na obiad przychodzimy w wyznaczonych godzinach dla danych klas
 • podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek
 • w czasie obiadu dyżury pełnią nauczyciele świetlicy
 • w stołówce NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA związanych ze spożywaniem posiłków
 • uczniowie przebywający w stołówce zobowiązani są do KULTURALNEGO ZACHOWANIA SIĘ
 • przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu
 • zachowujemy szczególną ostrożność przy przemieszczaniu się  z posiłkiem
 • zwracamy uwagę na bezpieczeństwo swoje oraz innych
 • uczniowie przebywający w stołówce słuchają poleceń nauczycieli pełniących dyżur, pań obsługujących kuchnię i stosują się do nich
 • NIE UŻYWAMY WULGARYZMÓW
 • w stołówce obowiązuje zakaz żucia gumy
 • uczniowie zajmują miejsca  przy sześcioosobowych stolikach, które zostały przypisane danej klasie na początku roku szkolnego
 • po spożytym posiłku uczeń powinien zostawić po sobie porządek - odnieść talerze, kubek, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło
 • wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi pełniącemu dyżur

2. ZABRANIA SIĘ niszczenia zastawy stołowej i innych przedmiotów znajdujących się w
   stołówce ( za wszelkie celowe zniszczenia odpowiadają materialnie rodzice lub
   opiekunowie ucznia!! )

3. O NIEWŁAŚCIWYM ZACHOWANIU UCZNIA  W STOŁÓWCE poinformowany
    będzie wychowawca klasy, dyrektor oraz rodzice lub opiekunowie

 

Kulturalne zachowanie w czasie spożywania posiłku świadczy o naszym dobrym wychowaniu i kulturze osobistej

 

Aktualności

Kontakt

 • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BESTWINIE
  ul. Szkolna 11
 • 32 215 71 21

Galeria zdjęć