Nawigacja

Z życia świetlicy... Dzienny rozkład zajęć świetlicowych REGULAMIN ŚWIETLICY REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ Konkursy Kółka świetlicowe

Świetlica

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN ŚWIETLICY W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W BESTWINIE

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom kl. I-VIII i gimnazjum zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

W świetlicy realizowane są następujące zadania:

 1. Zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed i po lekcjach.
 2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
  i udzielenie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej ( odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
 4. Kształtowanie i rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków.
 5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 6. Współpraca z rodzicami ( opiekunami prawnymi), wychowawcami klas oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.

II. Organizacja pracy świetlicy

 1. Godziny pracy świetlicy od 6:30 - 17:00 dostosowane są do potrzeb rodziców
   i środowiska uczniowskiego.
 2. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły, który zapewnia właściwe wyposażenie i środki finansowe na działalność świetlicy.
 3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy  odbywa się na podstawie opracowanych procedur
 4. Nauczyciel świetlicy prowadzi następującą dokumentację:
 • roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej nauczycieli świetlicy szkolnej
 • miesięczne plany pracy
 • harmonogram uroczystości świetlicowych
 • dziennik zajęć wychowawczych

 

III. Zadania i obowiązki nauczyciela świetlicy

 1. Opracowanie rocznego planu pracy nauczycieli świetlicy ( zespół metodyczny nauczycieli świetlicy )  i miesięcznych planów pracy.
 2. Prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy i dokumentowanie  w dzienniku.
 3. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt.
 4. Współpraca z rodzicami i wychowawcami klas.
 5. Pełnienie dyżuru na stołówce szkolnej w czasie przerw: śniadaniowej i obiadowej.
 6. Dbałość o kulturalne zachowanie się uczniów i bezpieczeństwo w świetlicy
   i w stołówce.

IV. Prawa i obowiązki rodziców

1.  Złożenie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy w wyznaczonym terminie.

2. Doprowadzenie przez rodziców dzieci z klas 1-3 do sali świetlicy i oddanie pod opiekę
     wychowawcy.

3.  Punktualny odbiór dziecka przez osoby upoważnione.

4.  Terminowe opłacanie obiadów.

5. Występowanie o przyznanie środków finansowych na obiady do GOPS.

6. Złożenie pisemnego oświadczenia o samodzielnym wychodzeniu dziecka ze świetlicy do
   domu lub na zajęcia pozalekcyjne.

7. Współpraca rodziców z nauczycielami świetlicy.

 

Aktualności

Kontakt

 • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BESTWINIE
  ul. Szkolna 11
 • 32 215 71 21

Galeria zdjęć