Nawigacja

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Roczny plan pracy ZSP STATUT Godziny pracy ZSP Zajęcia dodatkowe

Dokumenty szkoły

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW ÓSMOKLASISTY

https://drive.google.com/open?id=1SrsJME0gWs-DT0IaiXREMCM60tbmN_lW
Rodzicu! Upewnij się, że Twoje dziecko i Ty macie pełną wiedzę o kwestiach wymienionych poniżej.

Kluczowe kwestie dotyczące egzaminu ósmoklasisty:

1. harmonogram przeprowadzania egzaminu – w terminie głównym i w terminie

dodatkowym, w tym warunki przystępowania do egzaminu w terminie dodatkowym

2. struktura egzaminu (przedmioty egzaminacyjne w danym roku szkolnym; czas trwania

egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym wydłużenie czasu trwania w przypadku

dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu) oraz zakres sprawdzanych

umiejętności – podstawa programowa kształcenia ogólnego

3. zasady przeprowadzania egzaminu (przebieg egzaminu każdego dnia)

4. sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowy czas (5 minut)

przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

5. zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania

z nich w tej sali

6. materiały i przybory pomocnicze, które uczniowie mogą wnieść do sali egzaminacyjnej

7. konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu oraz konsekwencje

związane z nieprzestrzeganiem tej zasady

8. możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz możliwość

złożenia wniosku o weryfikację sumy punktów.

 

Terminy, które warto zapamiętać:

 

do 30 września

Szkoła ma obowiązek zapoznać rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

 

do 30 września

Rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji:
a. wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu b. (od 2022 r.) wskazującej przedmiot do wyboru, z którego uczeń przystąpi do egzaminu
c. informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki (a od 2022 r. również do egzaminu z przedmiotu do wyboru) w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym

 

do 15 października

 Rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej.

 

nie później niż do 20 listopada

Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom pisemną informację o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających.
W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.

 

do ok. 15 stycznia

Rodzice składają pisemną informację o zmianie/zmianach w deklaracji złożonej do 30 września.

 

do ok. 15 stycznia

Złożenie w porozumieniu z dyrektorem szkoły wniosku o przeprowadzenie egzaminu w miejscu innym niż szkoła (patrz sekcja I pkt 6 Informatora).

 

do ok. 30 marca

Rodzice przekazują dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego przedmiotu – dotyczy uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych lub laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

 

druga połowa kwietnia

 

Termin główny egzaminu ósmoklasisty.

pierwsza połowa czerwca

 

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty.

tydzień przed zakończeniem roku szkolnego

 

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu ósmoklasisty do szkół.

dzień zakończenia roku szkolnego

Wraz ze świadectwem uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

 

Więcej informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w danym roku
 – w tym wzory przydatnych dokumentów – jest dostępnych w Informacji o sposobie organizacji
i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce „Egzamin ósmoklasisty” > „Harmonogram, komunikaty i informacje”.

Aktualności

Kontakt

  • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BESTWINIE
    ul. Szkolna 11
  • 32 215 71 21

Galeria zdjęć