Nawigacja

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Skład Samorządu Uczniowskiego Kiermasz ciast 2019/2020 Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw

Samorząd Uczniowski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Kantego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Bestwinie

 

ROK SZKOLNY

2019/2020

 

 

Regulamin zatwierdzony przez Samorząd  Uczniowski

W dniu 19.09.2019 r.

 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Samorząd działa zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz
  Statutem Szkoły.
 2. W Szkole Podstawowej im. Jana Kantego działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
 3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 4. Organy Samorządu wybierane są w demokratycznych wyborach, których zasady określa ordynacja wyborcza stanowiąca integralną część regulaminu.
 5. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 6. Opiekunowie Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej maja prawo veta w każdej podejmowanej przez Samorząd i jego organy decyzji jeżeli:
 1. są sprzeczne z obowiązującym w szkole prawem,
 2. są niezgodne z przyjętymi normami społecznymi,
 3. nie służy dobru uczniów,
 4. są przeciwne prawom ucznia.

 

 

§ 2. CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Samorząd jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej. Ma prawo do przedstawiania organom szkoły opinii we wszystkich sprawach dotyczących uczniów.
 2. Samorząd pracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników szkoły w nauczaniu i wychowaniu.
 3. Samorząd broni praw uczniów oraz czuwa nad realizowaniem przez nich obowiązków.
 4. Samorząd uczestniczy w życiu szkoły przez:
 1. organizowanie działalności pozalekcyjnych uczniów,
 2. organizowanie uroczystości okolicznościowych, akcji charytatywnych,
 3. inicjowanie i organizowanie prac na rzecz szkoły środowiska lokalnego,
 4. organizowanie czasu wolnego uczniów- dyskoteki, imprezy kulturalno- oświatowe.
 1. Samorząd realizuje swoje cele i zadania przez swoje organy.

 

 

§ 3. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Organami Samorządu są:
 1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego zwane Radą Młodzieżową,
  tj. przewodniczący szkoły oraz zastępca Samorządu Uczniowskiego
 2. Rada Samorządu Uczniowskiego, tj. przewodniczący szkoły, zastępca
  wraz z  przewodniczącymi klas,
 3. Sekcje Samorządu Uczniowskiego.
 1. Prawo do udziału w zebraniu Samorządu (Sejmiku) mają wszyscy uczniowie szkoły.

Obowiązek udziału w sejmikach mają wszyscy uczniowie wchodzący w skład Rady Samorządu. Nie obecność uczniów musi być wcześniej usprawiedliwiona.

Przewodniczący klas powinni wyznaczać reprezentantów ich klas pod swoją nieobecność.

 1. Przewodniczący Samorządu wybierany jest w wyborach bezpośrednich.

Do zadań przewodniczącego Samorządu należy:

 1. reprezentowanie Samorządu wobec organów szkoły,
 2. czuwanie nad całokształtem pracy Samorządu i jego organów,
 3. organizowanie współdziałania Samorządu z samorządami,
 4. zwoływanie i przewodniczenie sejmikom,
 5. kierowanie pracami Rady Samorządu, organizowanie pracy, zwoływanie sejmików nie rzadziej niż raz w miesiącu,
 6. składanie sprawozdań z działalności Samorządu i przedstawianie opinii uczniów w sprawach klasyfikacji na konferencjach kwalifikacyjnych po każdym semestrze.
 1. Przewodniczący jest reprezentantem interesów uczniów w Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i u dyrektora szkoły.
 2. Spośród członków Rady Samorządu wybierany jest zastępca przewodniczącego.
 3. Zakres obowiązków funkcyjnych opracowuje przewodniczący w porozumieniu
  z opiekunami Samorządu.
 4. Do zadań Samorządu należy:
 1. zwoływanie sejmików,
 2. opracowanie i przedstawienie  opiekunowi projektów programów pracy Samorządu,
 3. reprezentowanie woli uczniów wobec organów szkoły.
 1. Sekcje Samorządu są organami przy pomocy których samorząd realizuje statutowe zadania.

Do zadań sekcji należy:

 1. organizowanie działalności, do której została powołana,
 2. współdziałanie z nauczycielami przedmiotów będących w sferze zainteresowania sekcji.

Pracę sekcji organizuje przewodniczący z wybierany za składu osobowego Rady Samorządu.

 1. W szkole działają następujące sekcje:
 1. porządkowa – przygotowanie,  porządkowanie i wystrój sali na dyskoteki, konkursy, imprezy szkolne
 2. techniczna - obsługa techniczna dyskotek i imprez (sprzęt grający, nagłaśniający)
 3.  dekoracyjno – informacyjna- wystrój szkoły, bieżące przygotowanie informacji
  na tablicy SU
 4.   medialna – przygotowanie notatek, sprawozdań z działalności SU
 5. charytatywna – przygotowanie, promocja, przeprowadzanie, podsumowanie zbiórek i akcji charytatywnych
 
 1. Na pierwszym Sejmiku Rady Młodzieżowej powołane zostają składy sekcji: porządkowej, informacyjnej, dekoracyjnej.
 2.  Pracę sekcji organizuje przewodniczący z wybierany za składu osobowego Rady Samorządu.

 

§ 4. ZASADY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Kadencja organów samorządu trwa  rok. Każdego roku odbywają się wybory.
 2. Uchwały Rady, opinie, wnioski podejmowane są zwykle większością głosów przy obecności co najmniej  połowy jej członków. Uchwały rady nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
 3. Rada Samorządu obraduje na zebraniach zwołanych w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 4. Przewodniczący klas zobowiązani są do przekazywania informacji z przebiegu sejmików na forum klasy oraz do relacji nałożonych na nich wyniku obrad.
 5. Samorząd może uzyskiwać dochody z :
 1. zbiórki surowców wtórnych,
 2. darowizn przekazywanych od sponsorów,
 3. sprzedaż biletów na dyskoteki,  kiermaszy,
 4. darowizn przekazanych od Rady Rodziców.
 1. Samorząd prowadzi dokumentacje finansową + zeszyt przychodów i rozchodów. Środki pieniężne przechowywane są w sekretariacie szkoły.

 

 

§ 5. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I JEGO ZADANIA

 

 1. Opiekunami Samorządu są nauczyciele wybrani przez Radę Pedagogiczną. Kandydaci muszą uzyskać pozytywną opinię Rady Samorządu.
 2. Opiekunowie czuwają nad całokształtem prac Samorządu, doradzają i wspomagają inicjatywy uczniowskie.
 3. Opiekunowie są odpowiedzialni za prowadzenie dokumentacji finansowej.
 4. Opiekunowie pośredniczą w rozstrzyganiu konfliktów ma różnych płaszczyznach.
 5. Opiekunowie są ogniwem łączącym uczniów i ich przedstawicieli z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Dyrektorem szkoły.

 

 

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

 1. Samorząd ma prawo do:
 1. realizowania własnych pomysłów z korzyścią dla szkoły;
 2. współdziałania w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych;
 3. uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły;
 1. Samorząd ma obowiązek:
 1. współdziałania z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki i pracy,
 2. uczestniczenia w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami i nauczycielami,
 3. występowanie w obronie praw uczniów, realizowanie przyjętego planu pracy w zgodzie z regulaminem samorządu uczniowskiego, statutem  i regulaminem szkoły oraz jej tradycji.

 

 

§ 7. ORDYNACJA WYBORCZA DO RADY MŁODZIEŻOWEJ

 

 1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się z :
 1. opiekunów Samorządu,
 2. trzech przedstawicieli uczniów.
 1.  Do obowiązków komisji wyborczej należy:
 1. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
 2. przygotowanie wyborów,
 3. przeprowadzenie wyborów,
 4. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg,
 5. sporządzenie protokołu,
 6. ogłoszenie wyników wyborów.
 1. W wyborach mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły podstawowej za wyjątkiem uczniów klasy VIII.
 2. Głosowanie jest dobrowolne.
 3. Datę wyborów ustalają Opiekunowie Samorządu w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
 4. Kandydatury powinny być zgłoszone do Opiekunów Samorządu w terminie do 7 dni przed datą wyborów. Kandydatury opiniuje wychowawca klasy.
 5. Kandydat powinien wziąć udział w kampanii wyborczej.
 6. Kandydatem w wyborach może być uczeń, który otrzymał ostatnią ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą.
 7. Kampania wyborcza poprzez plakatowanie, ulotki, debaty trwa 7 dni (do dnia poprzedzającego wybory).
 8. Podczas kampanii wyborczej obowiązują zasady „fair play”- wolno prowadzić kampanię na rzecz swojego kandydata, a nie przeciwko innemu kandydatowi.
 9. Nazwiska na kartach do głosowania umieszczone są alfabetycznie.
 10. Głosujący odbiera kartę, potwierdzając to własnym podpisem.
 11. Karty wrzucane są do urny wyborczej.
 12. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, przy którym postawił znak X.
 13.  W przypadku oddania głosu na więcej niż 1 kandydata głos pozostaje nieważny.
 14.  Kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, tworzą Radę Młodzieżową Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów a pozostali tworzą Samorząd Uczniowski.
 15. Wszystkie kwestie sporne związane z przebiegiem wyborów, a nieopisane w ordynacji wyborczej rozstrzyga Dyrektor szkoły.
 16. Zarząd Samorządu składa się z:
 1. przewodniczący
 2. zastępca przewodniczącego,
 3. przewodniczący poszczególnych klas.
 1. W wypadku zgłoszenia jednej kandydatury – ustępująca Rada Młodzieżowa może powierzyć kandydatowi pełnienie funkcji Przewodniczącego Samorządu.

 

 

§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Samorząd ma obowiązek dokumentować swoją działalność:
 1. sporządza sprawozdanie z rocznej działalności,
 2. sporządza plan pracy na rok szkolny.
 1. Sprawy wymagające współdziałania innych organów szkoły z Samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale stron zainteresowanych.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Aktualności

Kontakt

 • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BESTWINIE
  ul. Szkolna 11
 • 32 215 71 21

Galeria zdjęć